# HADİSƏLƏR

# İRƏVAN VAXTI

# KİTABLAR

История Азербайджана по документам и публикациям /АН Азербайджанской ССР; под ред. З.М.Буниятов; сост. Н.М.Велиханова.- Баку: Елм, 1990.- 382 с.
Azərbaycan tarixi (yeddi cilddə)
Abışov Vaqif Şirin oğlu. Azərbaycanlıların soyqırımı : (1917-1918-ci illər) /V.Abışov; elmi red.: H.S.Əzimov, İ.S.Məmmədov.- Bakı: Nurlan, 2007.- 176 s
Əliyev, Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. İyirmi doqquzuncu kitab: iyul, 2000 - sentyabr, 2000 / H. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2009. - 480
Иреванское ханство: Российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана / науч. ред. Я. М. Махмудов; Институт Истории им. А. Бакиханова НАНА .- Баку: Чашыоглу, 2010. - 616 с.
Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər /Y.M.Mahmudov, K.K.Şükürov; ön sözün müəl. M. Əliyeva.- Bakı: Təhsil EİM, 2005.- 380 s.
İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi / elmi red. Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Regionların İnkişafı İctimai Birliyi. - Bakı: Çaşıoğlu, 2010. - 616 s.
Əliyev, İlham. İnkişaf - məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər, fərmanlar. IV kitab: aprel 2004 - iyun 2004 / İ. Əliyev; bur. məsul R. Ə. Mehdiyev. - Bakı: Azərnəşr, 2009. - 400 s.
Feigl Erich A myth of terror
Samuel A. Weems/ Armenia secrets of a “christian” terrorist state
 
Azerphoto logo empty logo empty logo empty logo empty logo